බෝල ෙබයාරිං

  • Deep Groove Ball Bearing

    ගැඹුරු වලක් බෝල ෙබයාරිං

    විස්තරය ගැඹුරු වලිග බෝල දරණ ද්‍රව්‍ය දරණ වානේ නිමාව තෙල් සහිත 6000 ශ්‍රේණි 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 ශ්‍රේණි 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6206.6206.6206 .6212 6300 ශ්‍රේණි 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 6400 ශ්‍රේණි 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.01.