තඹ නොවන ආලේපිත වෙල්ඩින් වයර් Er70s-6n

  • Non Copper Coated Er70s-6n

    තඹ නොවන ආලේපිත Er70s-6n

    ලක්ෂණ: තඹ නොවන ආලේපිත වෙල්ඩින් කම්බි නිෂ්පාදනය මඟින් නිෂ්පාදනය හා භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඇති වූ තඹ දූෂණ ගැටළු සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳයි. වෙල්ඩින් කම්බි මතුපිට විශේෂ නිෂ්ක්‍රීය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරීමෙන් මතුපිට දීප්තිමත් හා පිරිසිදුයි, මලකඩ ප්‍රතිරෝධය ශක්තිමත් වේ. වයර් පෝෂණය ස්ථායී වන අතර වයර් දිගුකාලීන අඛණ්ඩ වෑල්ඩින් සඳහා සුදුසු වේ. යෙදුම: ගල් අඟුරු ආකර යන්ත්‍ර, ඉංජිනේරු යන්ත්‍රෝපකරණ, නැව්, බ්‍රි ...