වානේ දැලක

  • Steel Grating

    වානේ දැලක

    වානේ දැලීම එය එක්තරා දුරකට අනුව වානේ තීරුවකි. දරණ තීරුව 25/3mm, 25mm / 4mm, 25mm / 5mm, 30/3mm, 30/5mm, 32/3mm, 32/5mm, 40 / 3mm ………… 75/5mm, 100/10mm විවෘත 30mm x 32mm, 30mm x 60mm, 30mm x 100mm, 38mm x 100mm, 40mm x 100mm, 50mm x 50mm, 50mm x 100mm යනාදිය මතුපිට පතිකාරක කළු, උණුසුම් ඩිප් ගැල්වනයිස් කරන ලද සරල බාර්, සෙරෙටඩ් බාර්, අයි ෂේප් බාර් ...